Badania losów zawodowych absolwentów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), nałożyła na uczelnie wyższe obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów. Nawiązując do art.13a Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie prowadzi powyższe badania od roku 2012. Kolejna znowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku, (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) art. 352 w ust. 14, 15 i 16 zniosła powyższy obowiązek, jednak Uczelnie w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy w dalszym ciągu mogą prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. Badanie losów zawodowych absolwentów jest uważane przez Akademię Wychowania Fizycznego za ważny obszar działalności, przyczyniający się do podwyższania jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy, dlatego Uczelnia w dalszym ciągu prowadzi powyższe badania.

Obecnie za jego realizację i koordynację odpowiada reaktywowane Biuro Karier AWF.

Czytaj więcej...