UMOWA O DZIEŁO

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W odróżnieniu od umowy zlecenia gdzie chodzi o świadczenie usług, umowa o dzieło jest umową „rezultatu”, tzn. że w wyniku wykonania takiej umowy ma powstać określony rezultat – dzieło.

Praktycznie do osiągnięcia tego samego celu można wykorzystać umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Np. Zleceniodawca może Ci zlecić wykonywanie usług polegających na  wpisywaniu danych do komputera i wtedy Twoje  wynagrodzenie uzależnione będzie od ilości czasu jaki świadczenie tej usługi Ci zabierze. W przypadku umowy o dzieło przedmiotem umowy będzie konkretne dzieło, czyli wprowadzenie określonej ilości danych do komputera. Wynagrodzenie będzie wtedy jedynie uzależnione od wykonania dzieła (wprowadzenia danych) bez względu na czas jaki to zajmie. Oczywiście w umowie o dzieło z reguły określa się datę końcową wykonania dzieła.

Umowa o dzieło, podobnie jak umowa-zlecenie powinna zawierać:

  • kto jest wykonawcą, a kto zamawiającym
  • data zawarcia umowy oraz termin wykonania/odbioru dzieła, ewentualnie warunki odbioru
  • wysokość wynagrodzenia (z zaznaczeniem kwoty brutto/netto) i formę jego płatności („do ręki”, przelewem; z góry – z dołu; całość – w ratach, itp.)
  • określenie dzieła do wykonania i ewentualnie warunki jego wykonania

Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy jesteś studentem, czy status ten Ci już nie przysługuje – wynagrodzenie za wykonane dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu.

Przykładowy wzór umowy o dzieło – do pobrania

Wynagrodzenie z umowy o dzieło

Jeżeli wynagrodzenie w umowie za wykonanie danego dzieła wynosi 1200,00 brutto, to na rękę otrzymasz – 1086,00 zł.

Uwaga!

Jeżeli już posiadasz umowę o pracę z danym pracodawcą, a on dodatkowo chce zawrzeć z Tobą umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, to niestety w tym szczególnym przypadku wynagrodzenie będzie obliczane, tak jakby była to umowa o pracę, czyli z potrąceniem wszystkich ZUS-ów i chorobowych.