UMOWA – ZLECENIE

Umowa – zlecenie teoretycznie powinna być zawierana wówczas, gdy zleceniobiorca, czyli wykonujący daną pracę zobowiązuje się do wykonania określonych w umowie działań/usług.

W umowie takiej powinno zostać zawarte:

  • kto jest zleceniobiorcą, a kto zleceniodawcą
  • data zawarcia oraz termin wykonania danego zlecenia
  • wysokość wynagrodzenia (z zaznaczeniem kwoty brutto/netto) i formę jego płatności („do ręki”, przelewem; z góry – z dołu; całość – w ratach, itp.)
  • zakres usług do wykonania i ewentualnie warunki jego wykonania

Jeżeli zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania danego zlecenia w określonym miejscu i w określonych godzinach, w sposób ciągły, a samodzielność wykonywania zlecenia jest mocno ograniczana, to wówczas takie wykonywanie pracy niesie znamiona stosunku pracy.

Zawieranie umów cywilnoprawnych ze studentami, do jakich należy umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło niesie ze sobą sporą korzyść dla obydwu stron. Mianowicie, osoby uczące się oraz studenci do 26 roku życia są zwolnieni z płacenia składek ZUS oraz na ubezpieczenie chorobowe, co pomniejsza koszty także po stronie zleceniodawcy (część składek płaconych jest na spółkę z pracodawcą/zleceniodawcą).

Przykładowy wzór umowy - zlecenie – do pobrania

Wynagrodzenie z umowy-zlecenie

W przypadku umowy-zlecenia student, który w umowie ma 1200,00 brutto, za wykonanie danego zadania, do ręki dostanie ok. 1003,00 zł. W przypadku zawarcia umowy o pracę na tych samych warunkach odnośnie płacy brutto jego wynagrodzenie spadnie do 875,45 zł.

Uwaga!

Jeżeli już posiadasz umowę o pracę z danym pracodawcą, a on dodatkowo chce zawrzeć z Tobą umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, to niestety w tym szczególnym przypadku wynagrodzenie będzie obliczane, tak jakby była to umowa o pracę, czyli z potrąceniem wszystkich ZUS-ów i chorobowych.