UMOWA O PRACĘ

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia*,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,
a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

* Początkującym pracownikom często myli się kwota brutto z netto. Warto sobie przyswoić różnice, gdy idzie się na rozmowę kwalifikacyjną, na której na 90% padnie pytanie o oczekiwania finansowe i sprecyzowanie: „Ma Pan/Pani na myśli brutto czy netto?”. Ta pierwsza, w przypadku wynagrodzenia jest kwotą przed potrąceniem składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku, natomiast kwota netto, jest tym co pracownik otrzymuje „na rękę”.

Przykładowy wzór umowy o pracę na czas określony – do pobrania

Wynagrodzenie z umowy o pracę

W przypadku zawarcia umowy o pracę nie ma znaczenia czy jesteś studentem, czy nie – Twoje wynagrodzenie jest obliczane praktycznie tak, jak niemal każdego zatrudnionego na tej zasadzie. Jeżeli w umowie lub na rozmowie o pracę padała jedynie kwota brutto Twojego wynagrodzenia, to wiedz, że zostanie ona pomniejszona o ok. 30% (pod warunkiem, że nie wpadłeś/aś w II lub III próg podatkowy, tj. powyżej 43 405,00 zł dochodu/za rok 2007). I tak np. przy kwocie 1200,00 zł brutto, na rękę otrzymasz ok. 875, 00 zł.

Nie należy zapominać, że zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych powyżej  jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowani  powyższych warunków wykonywania pracy.